Milli Tetebbular Mecmuası

Milli Tetebbular Mecmuası, 5 cilt birarada. "Asar-ı İslamiye ve Milliye Tedkik Encümeni tarafından iki ayda bir neşr edilir."

Encümeni Kâtib-i Umumisi Köprülüzade Mehmed Fuad, Yayınevi: Asar-ı İslamiye ve Milliye Tetkik Encüme, 1331 Matbaa-i Amire İstanbul.

Mecmua, Osmanlı Devleti'nde padişah ve kabinenin bir araya gelerek kurdukları encümene bağlı olarak çıkan tek yayındır. Sayfaları açılmamış, çok temiz kondisyondadır, 24x18 cm