Memalik-i Meşgule Müslümanları Müdafa-i Hukuk Cemiyeti Nizamnamesi, Şehzadebaşı Evkaf Evkaf Matbaası 1340, 8 sayfa 9.5x13.5 cm, nadir nizamname..


Söz konusu cemiyet yayınladığı nizamnamenin maksad kısmında yer alan 1. maddesinde kuruluş amacını şöyle açıklamış; memalik-i Osmaniyenin Yunan işgali altında bulunan aksamında ahali-i müslimeye ika' olunan mezalim tahrik ve ihrak, gasb-ı emval gibi teaddiyatı tahkik ve tesbit ile bunları neşr ve ilan ve iş bu memalik-i sekine-i müslümesinin hayatını hukukunu vesait-i meşrua ve müslühane ile müdafaa gayesiyle...., Özege kataloğunda yer almayan bu nadir nizamname ve cemiyet hakkında açık kaynaklarda bilgiye rastlanmamıştır.

Starting Bid: 1,000 TL