Signed document by Mustafa Kemal Ataturk

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Baş Kitabeti antetli evrak üzerinde Ankara 2-8-37 tarihliTürkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Islak imzalı (tüfek imza) mektup.

Mektup Saruhan Mebusu Necati beye (Mustafa Necati) Kastamonu İstiklal Mahkemesine seçilmesi münasebetiyle yazılmıştır.

Saruhan Mebusu Necati Beye;
İstiklal Mahkemeleri intihabında zat-ı alileri ihraz-ı ekseriyet etmiş ve Kastamonu mahkemesine tefrik edilmiş ve İstiklal Mahkemeleri icra (?) icra edilmiş intihabat-ı ahirede de (?) ihraz-ı ekseriyet eden zevatdan kimlerin nerelere memur edildiği natık liste zabt idilmiştir.mezkur listede de muharrer olduğu vechile bu mahkemeler istiklal mahkemleri kanunu çıkarıldığı zaman teşekkül eden mahkemelerin esas numaralarını muhafaza edeceklerdir. Mahkemelerin hudud-ı kazaiyeleri şimdilik mahkemelerin ilk teşkili esnasında ... olub bu hudutlar hakkında heyet-i vekileden talep edilmiş teklifin vürüdunda meclis-i heyet-i umumiyesince tasdikini müteakip ... işar kılınacakdır. Mahkemelere ait şifreler meclis baş kitabetinden alınacaktır efendim
Türkiye Büyük Mİllet Meclisi Reisi
(İmza)

Starting Bid: 30,000 TL