Osmanlı Devleti´nin son resmî devlet tarihçisi, Müdür-i Mekteb-i Sultani Abdurrahman Şeref'in yazdığı Târîh-i Devlet-i Osmaniye. Mekâtib-i Âliyede tedris olunmak üzere iki cild olarak tertib olunmuştur. İstanbul : Karabet Matbaası, 1315 (1899) 2 c. (352 s. ; 423, [8] s.) 14x20 cm