Hülasa-i Maruzat / Sultan Abdulhamid

19.Yüzyıl Osmanlı. Sultan II.Abdülhamid Han insiyalli, saray cildi ve yazılı olmayan 40 (empty) sayfadan oluşan Sultan Arz Defteri..

30x17 cm - Çok temiz kondisyonda, nadir...

Eserin diğer örnekleri, Dolmabahçe Sarayı Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi’nden intikal etmiş TBMM Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı bünyesinde, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde ve TBMM Genel Sekreterliği Milli Saraylar Daire Başkanlığı bünyesinde araştırmaya açık bulunan Hazine-i Hassa Arşivi’nde bulunmaktadır.

Hülasa-i Maruzat Defterleri, Padişaha sunulan mâruzatların hülasalarının kaydedildiği mühim bir defter serisidir.
Sultan II.Abdülhamid devrinde mâruzatlara ve bu mâruzatların deftere kaydına dair devrin Mabeyn katiplerinden Mehmed Tevfik Bey şu bilgileri vermektedir; Akşam yemeğinden sonra mâruzat birer birer deftere kaydolunmakla beraber hülasaları dosyalarında saklanmak üzere evvela müsvedde halinde yazılarak kırmızı bir hülasa defterinde temize çekilir ve kâğıtların üzerine konan numaralar hülasalarda da gösterilirdi. Bu suretle doldurulan yaldızlı ve kırmızı renkli hülasa defteri ve arkalarının bir köşesinde numaraları yazılmış olan asıl mâruzat kağıtları takımıyla bir torbaya konarak ve torbanın ağzı başkatib tarafından balmumu ile mühürlenerek Hünkar’ın hususi dairesine gönderilirdi.