• HOME
  • ABOUT US
  • AUCTION RULES
  • AUCTION ARCHIVE
  • CONTACT
  •  LOGIN
  •  REGISTER
  •  TR

Online Auction / Old Items Of World War 1, Military And Propaganda / 2 April, Thursday - 10.30 Pm (Gmt +3)

Recommended items

Please click here to see Auction list

Lot Number: 001

İki Dilde yazılmış Yunan Orduları beyannamesi, 45x28 cm / Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye'yi doğrudan isimleriyle düşman ilan eden bir belge olması nedeniyle çok önemlidir ve daha önce görülmemiştir. Çevirisi: Karargâh-ı Umumi / Birinci Erkan-ı Harbiye Şubesi / 11 Haziran 1920 BEYÂNNÂME Mustafa Kemal'in teşkilât-ı milliyesini dağıtarak bilâ-tefrik cins ve mezhep bilumum ahâlinin istirahati için emniyet ve asâyişi temin eylemek üzere asakir-i Yunâniyenin ileri harekâtta bulunması sulh konferansı meclis-i âlisince bi’t-takarrür iş’âr edilmiştir. Asakir-i Yunâniyenin işbu ileri harekâtı tevsi-i memâlik maksadına müstenid değildir. Bu yerlerin mukadderâtı ve ahvâl-i siyâsiyesi düvel-i mu'telife ile hükumet-i Osmâniye’nin beyninde akd ve imza olunacak muâhede-i sulhiye ile tanzim ve tayin edilecektir. Kuva-yı Milliye'yi teşkil eden Mustafa Kemal'in hempâları, düvel-i mutelife-i gâlibenin mukarrarâtına karşı gelmekle beraber bizzat kendi vatanlarına düşman ve halifeleri olan kendi padişahlarına karşı duran asilerdir. Mütarekeden beri cebren ve kânuna mugâyir asker toplamak, vergiler tarh etmek ve Anadolunun büyük, feyyaz ve münbit vilayetlerinde ikamet eden asayiş-perver ahâliyi tedhiş ederek kâr uharâsetin ve sükun ve salâhın devamına mâni olmaktan başka bir şey yaptıkları yoktur. İzmir ve havalisinde bir seneden beri devam eden Yunan işgal-i askerisi bilâ-tefrik cins ve mezhep bilumum ahalinin hukukuna riâyetkar olduğunu emsile-i kesire ile isbat etti ve musâraâ etmeye mecbur olduğu müşkül şerâite rağmen adâlet ve müsâvat esâsâtına istinad ederek asâyişi temin etti. Yunan Ordusu şu hengâmda dahi ayni vaziyeti muhafaza edecektir. Her hangi unsura mensup olursa olsun ve her hangi bir dinle mütedeyyin bulunursa bulunsun bilumum ahalinin ırz, can ve malı bizce mukaddes olacaktır. Osmanlı memurlarından, idâre-i askeriyeye mensup olanlarından gayrısı Emnî, Polis, Maliye, Adliye, Maliye, Cemaat ve saire memurları kemafis-sâbık ifâ-yı vazifeye devam edeceklerine nazaran bütün Osmanlı memurları tekrar vazifeleri başına davet olunur. İhafe veya iğfal neticesinde ve yahut mafevklerinden aldıkları emirlere itaat ederek Mustafa Kemal’in Kuva-yı Milliye’siyle her ne suretle olursa olsun teşrik-i mesai etmiş olan memurlar, âtide bir taraftan Kuva-yı Milliye ile kat’-ı alaka ve muhabere ederek diğer taraftan Yunan Ordusunun evamir ve ….. hürmet ve riayet ettikleri takdirde korkacakları hiçbir cihet yoktur. Ahaliden dahi mazide Mustafa Kemal’e taraftar olanlar varsa istikbalde, bununla olan her bir alakalarını kat’ etmek ve iş ve güçleriyle meşgul olmak şartıyla bunlara karşı dahi aynı vaatte bulunuyorum. Diğer taraftan ise bütün ahalinin emirlerime ve kuvve-i işgaliye kumandanları tarafından verilen evâmire tamamen itâat etmelerini, anasır-ı muhtelifenin kemâl-i sükunla muâşeret eylemelerini Yunan Ordusuna ve malzemesine zarar veya tehlike ika’ edecek ef’alden asâyiş-i umumiyeyi ihlal veya bu civarda ikamet edenlerin can, namus ve servetini ziyana düçar edecek harekattan kat’iyen İçtinab etmelerini TALEP EYLERİM. Evâmire muhalefet edenler her hangi unsur veya dine mensup olurlarsa olsunlar İdare-i Örfiye Kanunu mucibince behemehal ve şiddetli surette tecziye edileceklerdir. Yunan idare-i işgaliyesinin bir seneden beri müteaddit defalarda gösterdiği muamele-i merhamet-kârânenin kesb-i şiddet eylemiş olan şu nazik devrelerde dahi idâmesi gayr-ı kabildir. Binâenaleyh orduya ve asâyiş-i umumiyeye müteallik hareketlere medhaldar olup, derdest edilenler; Divân-ı Harb’e sevk olunacaklar ve mahallinde kurşuna dizileceklerdir. Yunan Orduları Başkumandanı L. y. Paraskevopulos

Starting Bid: 7,500 TL

Lot Number: 002

Illustre Zeitung Çanakkale Sayısı, Osmanlıca ve Almanca yazılı 83 sayfa bol görselli dergi, 39x29 cm

Starting Bid: 1,250 TL

Lot Number: 003

Osmanlıca mühürlü (Başkumandanlık Vekaleti İstihbarat müdüriyeti) arkası Osmanlıca yazılı Harp kumandanlığından Çanakkale cephe komutanına gönderilen istihbarat haritası, 52x68 cm / Harita üzerinde, çıkarmaların yapıldığı bazı yerler işaretli olup arka kısmında: “Müsta’celdir” (acil) Bu haritanın mevki-i harbe ait kısmının bir sureti çıkarılarak yarınki ….? ile ta’mimi.Çanakkale haritasıdır. 9 Haziran 915 “Ba’dehû haritanın bana iadesi.” yazmaktadır.

Starting Bid: 6,000 TL

Lot Number: 012

Milli Mücadele, Birinci Avcı Gürbüz Alayı, 1335 tarihli nadir kartpostal

Starting Bid: 250 TL

Lot Number: 014

WW1 - 1.Dünya Savaşı'nda Gazilerimiz yatak başlarında, Osmanlıca hasta isimleri ve tarihler yazılı nadir kartpostal

Starting Bid: 250 TL

Lot Number: 016

Kurtuluş Savaşı serisi (Ottoman Independence War) Ana Oğul, Milli Mücadele, çok nadir propaganda kartı, postadan geçmiş

Starting Bid: 350 TL

Lot Number: 017

WW1 - 1.Dünya Savaşı'nda Esir kampında Osmanlıca yazılı futbol topu ve Osmanlıca yazılı flama önünde esir askerlerimiz, 8x11 cm

Starting Bid: 300 TL

Lot Number: 018

Kazım Dirik Paşa, Askeri Üniformasıyla cephede çok nadir fotoğraf, Editör: Photographie Simon Constantinople, 29x17 cm 1912'de Erkân-ı Harbiye'yi bitirerek kurmay yüzbaşı oldu. I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale ve Suriye cephelerinde savaştı. 15 Eylül 1919 - 20 Kasım 1920 tarihleri arasında geçen Erzurum Müstahkem Mevki Komutanlığı sırasında, 29 Ekim - 9 Aralık 1919 ve 12 Haziran - 18 Eylül 1920 tarihleri arasında Kazım Karabekir'in teftiş görevi nedeniyle Erzurum'dan ayrılması üzerine onun yerine 15. Kolordu Komutanı ve Erzurum Vali Vekili olarak görev yaptı.1926’da İzmir Valiliği’ne getirildi. Kâzım Paşa, işgal kuvvetlerince yakılıp yıkılmış olan İzmir’in imarı için gece gündüz çalışarak şehirde çok sayıda bayındırlık eseri yapılmasını, kooperatifler, okullar açılmasını sağladı.

Starting Bid: 400 TL

Lot Number: 019

Atatürk ve İsmet inönü Sivas'ta, meşhur kara tahtada "Seyahatim" yazılı, nadir kartpostal

Starting Bid: 1,000 TL

Lot Number: 024

Sultan Abdulhamid, Gofre nadir kartpostal, Ed.Alman Otto Keil

Starting Bid: 300 TL

Lot Number: 026

1908 Meşrutiyet (Ottoman Constitution) Tipler, Ed.Benjamin Rave Constantinople

Starting Bid: 400 TL

Lot Number: 027

1908 Meşrutiyet (Ottoman Constitution) Liberte, Egalite, Fraternite, Ed.Benjamin Rave Constantinople

Starting Bid: 400 TL

Lot Number: 031

Selanik (Salonique) Enver paşa ve 1908 Meşrutiyet kutlamaları (Ottoman Constitution) Place de l'union

Starting Bid: 550 TL

Lot Number: 035

1912 Türk - Yunan Savaşı, 2'li Panorama (9x28 cm) Turkish - Greek war / Edirne, İstanbul, İzmir

Starting Bid: 250 TL

Lot Number: 039

Kurtuluş Savaşı serisi (Ottoman Independence War) Kızılay kol bantlı kadın vatan kahramanları için hizmet ediyor, çok nadir kartpostal

Starting Bid: 400 TL

Lot Number: 057

1908 Meşrutiyet / İstanbul'da Anayasa'yı onaylama temsilcileri - Les representants de votes de la constitution

Starting Bid: 125 TL

Lot Number: 059

Üsküb (Uskub) 1908 Meşrutiyet zamanı, askerler

Starting Bid: 200 TL

Lot Number: 061

Max Fruchtermann'ın en nadir kartpostallarından / Les chefs de bandes Tcherchis et Adem Beys en Macedoines

Starting Bid: 250 TL

Lot Number: 069

İsmet İnönü, Türk bayraklı taş baskı kartpostal

Starting Bid: 100 TL

Lot Number: 077

Souvenir d'Anatolie - Atatürk kapaklı Osmanlıca Anadolu hediyesi kitabı, No:1 / İçinde paşalarımız haricinde Afyon, Bursa, Gemlik, Eskişehir,Ankara, İzmir, Edirne, Konya, Sivas, İnebolu'dan görüntüler bulunmaktadır. 14x20 cm / 30 sayfa

Starting Bid: 175 TL

Lot Number: 083

1858 Fuad Paşa kapaklı, L'Illustration Universelle dergisi, 16 sayfa (Pages)

Starting Bid: 100 TL

Lot Number: 085

Çanakkale kahramanı Cevat Paşa (Çobanlı) kapaklı 8 sayfa (Pages) Osmanlıca dergi

Starting Bid: 75 TL

Lot Number: 088

1915, Yusuf İzzettin Efendi kapaklı; Said Halim, Enver & Talat Paşa fotoğraflarının bulunduğu Türk - Bulgar ilişkilerini anlatan L'Illustration Contemporaine dergisi, 10 sayfa (Pages) 43x30 cm

Starting Bid: 100 TL

Lot Number: 099

S.E.Nazım Paşa kapaklı, Osmanlıca ve Fransızca Panorama de la Guerre actuelle entre La Turquie et les etats Balkaniques (Türk ve Balkan devletleri) Edirne ve Balkanlarla ilgili bir çok görsel bulunduran 10 sayfa Panoramik albüm

Starting Bid: 300 TL

Lot Number: 102

Montenegro yaralılar ve Sırb prensleri ile Bulgar kralları kapaklı, Osmanlıca ve Fransızca Panorama de la Guerre actuelle entre La Turquie et les etats Balkaniques (Türk ve Balkan devletleri) Osmanlı - Sırb savaşı ile ilgili bir çok görsel bulunduran 10 sayfa panoramik albüm

Starting Bid: 300 TL

Lot Number: 112

Çanakkale, Atatürk kapaklı, 16 sayfa (pages) Osmanlıca dergi

Starting Bid: 90 TL

Lot Number: 124

Aziz Konstantin ve Eleni Kilisesi için yaptırılmış, II.Abdülhamid tuğralı ve sah damgalı ikona, 7x6 cm

Starting Bid: 200 TL

Lot Number: 126

2.Dünya Savaşı, Gamalı haçlı planör brövesi

Starting Bid: 100 TL

Lot Number: 128

Osmanlı dönemi Ordu mensubu hüvviyet varakası - asker kimliği

Starting Bid: 100 TL

Lot Number: 139

1.Dünya savaşı 1918 (WW1) Türkei im Weltkriege, Sultan Vahdettin 29x23 cm fotoğraf

Starting Bid: 100 TL

Lot Number: 141

Osmanlıca yazılı Alman generalleri fotoğraf 22x17 cm / Generalfeldmarchall von Woyrsch

Starting Bid: 70 TL

Lot Number: 145

D.Michailides Andrinople (Edirne) kaşeli askerler fotoğrafı 17x13 cm

Starting Bid: 125 TL

Lot Number: 146

Kurtuluş savaşımızın unutulmaz kahramanlarından olan Kara Fatma'nın 24x18 cm ebatında çok nadir fotoğrafı / Erzurumlu Fatma Seher Erden, subay olan Ahmet Bey ile evlendikten sonra Balkan Savaşı'na katıldı ve askerlik hayatını eşiyle paylaştı. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde ailesinden dokuz-on kadınla birlikte cephede savaştı. Eşi Binbaşı Ahmet Bey, Sarıkamış'ta şehit olunca memleketi olan Erzurum'a geri döndü. 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk ile bizzat görüşebilmek için Sivas'a giden Kara Fatma, Milis Müfreze Komutanı olarak batı cephesine atandı ve burada göreve başladı. Aldığı talimatlar doğrultusunda İstanbul'a giden Kara Fatma, silah ve adam kaçırma görevlerini tamamladı. İzmir'in Yunan işgaline uğraması sonucunda İzmir'e geçerek savaşan Kara Fatma, 300'ü aşkın birliğiyle Birinci ve İkinci İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı ve Dumlupınar Meydan Savaşı'nda boy gösterdi. Büyük Taarruz'un ilk günlerinde esir düşse de kaçarak yeniden ordusunun başına geçti ve Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunda büyük rol oynadı.Savaşın ardından Fatma Seher Hanım, çavuş rütbesiyle başladığı askerliğini üsteğmen rütbesiyle tamamladı ve emekli oldu. Emekli maaşını Kızılay'a bağışladı.

Starting Bid: 250 TL

Lot Number: 146

Kurtuluş savaşımızın unutulmaz kahramanlarından olan Kara Fatma'nın 24x18 cm ebatında çok nadir fotoğrafı / Erzurumlu Fatma Seher Erden, subay olan Ahmet Bey ile evlendikten sonra Balkan Savaşı'na katıldı ve askerlik hayatını eşiyle paylaştı. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde ailesinden dokuz-on kadınla birlikte cephede savaştı. Eşi Binbaşı Ahmet Bey, Sarıkamış'ta şehit olunca memleketi olan Erzurum'a geri döndü. 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk ile bizzat görüşebilmek için Sivas'a giden Kara Fatma, Milis Müfreze Komutanı olarak batı cephesine atandı ve burada göreve başladı. Aldığı talimatlar doğrultusunda İstanbul'a giden Kara Fatma, silah ve adam kaçırma görevlerini tamamladı. İzmir'in Yunan işgaline uğraması sonucunda İzmir'e geçerek savaşan Kara Fatma, 300'ü aşkın birliğiyle Birinci ve İkinci İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı ve Dumlupınar Meydan Savaşı'nda boy gösterdi. Büyük Taarruz'un ilk günlerinde esir düşse de kaçarak yeniden ordusunun başına geçti ve Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunda büyük rol oynadı.Savaşın ardından Fatma Seher Hanım, çavuş rütbesiyle başladığı askerliğini üsteğmen rütbesiyle tamamladı ve emekli oldu. Emekli maaşını Kızılay'a bağışladı.

Starting Bid: 250 TL

Lot Number: 149

Arkasında Osmanlıca " Küçük Zabit Mektebi hatırası" yazılı, Osmanlı askerler fotoğrafı, 23x17 cm

Starting Bid: 125 TL

Lot Number: 152

N.Andriomenos Constantinople editörlü, Osmanlı askeri ve devlet adamları kabin fotoğrafı, 20x14 cm

Starting Bid: 200 TL

Lot Number: 160

F.W.Krabow Smyrne (İzmir) editörlü 1904 Osmanlı subayları kabin fotoğrafı

Starting Bid: 125 TL

Lot Number: 161

G.Saboungi Beyrouth Lebanon (Beyrut - Lübnan) editörlü Osmanlı subayı kabin fotoğrafı

Starting Bid: 150 TL

Lot Number: 178

Abdullah Freres Constantinople editörlü madalyalı Osmanlı subayı kabin fotoğrafı

Starting Bid: 150 TL

Lot Number: 186

Osmanlıca yazılı Türk bayraklı uçak önünde tip

Starting Bid: 125 TL

Lot Number: 204

Siper'de Osmanlı askerleri, 11x9 cm fotoğraf

Starting Bid: 75 TL

Lot Number: 208

Osmanlıca yazılı, arka tarafta Osmanlıca Ege, Trakya ve Yunanistan'ı gösteren harita bulunan Osmanlı subayı ve eşi fotoğrafı 17x11 cm

Starting Bid: 90 TL

Please click here to see Auction list