Füyuzat, Azerbaycan'da Arap Alfabesi ile basılmış dergi, 1906-1907 arasında toplam 32 sayı basılmış olup elimizdeki ciltte 28 sayısı mevcuttur.
(Mevcut olmayanlar 3-4-11 ve 14.sayılar)

Hacı Zeynelabidin Tağıyev’in sahibi olduğu “Füyûzât” dergisi 1 Kasım 1906’da Ali Bey Hüseyinzâde Turan’ın idaresi altında Bakû’da yayın hayatına başlar. Bir yıl sonra, 1 Kasım 1907’de derginin faaliyetine son verilir. Toplam otuz iki sayıdan ibaret olan dergi siyasal, toplumsal ve edebî konularda Azerbaycan aydınlarının yanı sıra Azerbaycan dışındaki pek çok Türk aydınının da görüş ve düşüncelerini ifade edebildiği bir zemin olması bakımından tarihî bir öneme sahiptir. Dergi “Türkleşmek, İslâmlaşmak, Avrupalılaşmak” şeklinde ifadesini bulan siyasal ve kültürel bir fikir hareketinin en önemli temsilcilerinden biri olarak Azerbaycan matbuat tarihindeki yerini alır.
Doç Dr Erdoğan Uygun, Azerbaycan Edebiyatında Füyuzat Dergisi, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 7 Sayı 2 Haziran 2010