1930 Zelliç Biraderler Matbaası İstanbul, Beynelmilel Turizm Merkezi Meclisi Yedinci Heyeti Umumiye İçtimaının Açılması Münasebeti ile Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey tarafından irat edilen Nutuk, Türkçe ve Fransızca