Ottoman - Armenian Music

1331, Osmanlıca "Nevzad - i Musiki: Mükemmel Şarkı ve Kanto Mecmuası" Kemençeci Aleko, 311+20 sayfa (pages) 18x12 cm.

İlk beş sayfada Osmanlı dönemi bestekarlarının (Kemani Tatyos Efendi de dahil - Armenian Tateos Eñserciyan) fotoğrafları bulunmaktadır.
"Eslaf-ı musiki şinasan ile zamanımız üstade-i kiramı taraflarından bestelenip makbul-ı umum olan beste, nakş, semai, kar, şarkı, köçek ve kantoları cami en son usul üzere intihab olunan mükemmel şarkı mecmuasıdır."