• Cancel
    Filter
  • Auction Rules
Filter

Online Auction / Old Items Of World War 1, Military And Propaganda / 2 April, Thursday - 10.30 Pm (Gmt +3)

Currency of Auction: 1 US $=6,30 TL // 1 EURO=6,90 TL // 1 GBP=7,50 TL PLEASE BID ONLINE TILL 2 APRIL, THURSDAY - 10:30 PM (Gmt+3)

Lot: 1 » Poster

Greek Army Declaration for Ataturk / Written in 2 languages

İki Dilde yazılmış Yunan Orduları beyannamesi, 45x28 cm /
Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye'yi doğrudan isimleriyle düşman ilan eden bir belge olması nedeniyle çok önemlidir ve daha önce görülmemiştir.

Çevirisi:
Karargâh-ı Umumi / Birinci Erkan-ı Harbiye Şubesi / 11 Haziran 1920
BEYÂNNÂME
Mustafa Kemal'in teşkilât-ı milliyesini dağıtarak bilâ-tefrik cins ve mezhep bilumum ahâlinin istirahati için emniyet ve asâyişi temin eylemek üzere asakir-i Yunâniyenin ileri harekâtta bulunması sulh konferansı meclis-i âlisince bi’t-takarrür iş’âr edilmiştir.
Asakir-i Yunâniyenin işbu ileri harekâtı tevsi-i memâlik maksadına müstenid değildir. Bu yerlerin mukadderâtı ve ahvâl-i siyâsiyesi düvel-i mu'telife ile hükumet-i Osmâniye’nin beyninde akd ve imza olunacak muâhede-i sulhiye ile tanzim ve tayin edilecektir.
Kuva-yı Milliye'yi teşkil eden Mustafa Kemal'in hempâları, düvel-i mutelife-i gâlibenin mukarrarâtına karşı gelmekle beraber bizzat kendi vatanlarına düşman ve halifeleri olan kendi padişahlarına karşı duran asilerdir.
Mütarekeden beri cebren ve kânuna mugâyir asker toplamak, vergiler tarh etmek ve Anadolunun büyük, feyyaz ve münbit vilayetlerinde ikamet eden asayiş-perver ahâliyi tedhiş ederek kâr uharâsetin ve sükun ve salâhın devamına mâni olmaktan başka bir şey yaptıkları yoktur.
İzmir ve havalisinde bir seneden beri devam eden Yunan işgal-i askerisi bilâ-tefrik cins ve mezhep bilumum ahalinin hukukuna riâyetkar olduğunu emsile-i kesire ile isbat etti ve musâraâ etmeye mecbur olduğu müşkül şerâite rağmen adâlet ve müsâvat esâsâtına istinad ederek asâyişi temin etti.
Yunan Ordusu şu hengâmda dahi ayni vaziyeti muhafaza edecektir.
Her hangi unsura mensup olursa olsun ve her hangi bir dinle mütedeyyin bulunursa bulunsun bilumum ahalinin ırz, can ve malı bizce mukaddes olacaktır.
Osmanlı memurlarından, idâre-i askeriyeye mensup olanlarından gayrısı Emnî, Polis, Maliye, Adliye, Maliye, Cemaat ve saire memurları kemafis-sâbık ifâ-yı vazifeye devam edeceklerine nazaran bütün Osmanlı memurları tekrar vazifeleri başına davet olunur. İhafe veya iğfal neticesinde ve yahut mafevklerinden aldıkları emirlere itaat ederek Mustafa Kemal’in Kuva-yı Milliye’siyle her ne suretle olursa olsun teşrik-i mesai etmiş olan memurlar, âtide bir taraftan Kuva-yı Milliye ile kat’-ı alaka ve
muhabere ederek diğer taraftan Yunan Ordusunun evamir ve ….. hürmet ve riayet ettikleri takdirde korkacakları hiçbir cihet yoktur. Ahaliden dahi mazide Mustafa Kemal’e taraftar olanlar varsa istikbalde, bununla olan her bir alakalarını kat’ etmek ve iş ve güçleriyle meşgul olmak şartıyla bunlara karşı dahi aynı vaatte bulunuyorum.
Diğer taraftan ise bütün ahalinin emirlerime ve kuvve-i işgaliye kumandanları tarafından verilen evâmire tamamen itâat etmelerini, anasır-ı muhtelifenin kemâl-i sükunla muâşeret eylemelerini Yunan Ordusuna ve malzemesine zarar veya tehlike ika’ edecek ef’alden asâyiş-i umumiyeyi ihlal veya bu civarda ikamet edenlerin can, namus ve servetini ziyana düçar edecek harekattan kat’iyen İçtinab etmelerini TALEP EYLERİM.
Evâmire muhalefet edenler her hangi unsur veya dine mensup olurlarsa olsunlar İdare-i Örfiye Kanunu mucibince behemehal ve şiddetli surette tecziye edileceklerdir. Yunan idare-i işgaliyesinin bir seneden beri müteaddit defalarda gösterdiği muamele-i merhamet-kârânenin kesb-i şiddet eylemiş olan şu nazik devrelerde dahi idâmesi gayr-ı kabildir. Binâenaleyh orduya ve asâyiş-i umumiyeye
müteallik hareketlere medhaldar olup, derdest edilenler; Divân-ı Harb’e sevk olunacaklar ve mahallinde kurşuna dizileceklerdir.
Yunan Orduları Başkumandanı
L. y. Paraskevopulos

Starting Bid: 7,500 TL

SOLD

Starting Bid: 125 TL

Starting Bid: 250 TL

SOLD

Starting Bid: 150 TL

SOLD

Starting Bid: 75 TL

SOLD

Starting Bid: 250 TL

SOLD

Starting Bid: 250 TL

SOLD

Starting Bid: 250 TL

SOLD

Starting Bid: 70 TL

SOLD

Starting Bid: 1,000 TL

SOLD

Starting Bid: 150 TL

SOLD

Starting Bid: 100 TL

SOLD

Starting Bid: 300 TL

SOLD

Starting Bid: 125 TL

SOLD

Starting Bid: 300 TL

Starting Bid: 150 TL

SOLD

Starting Bid: 400 TL

SOLD

Starting Bid: 400 TL

SOLD

Starting Bid: 225 TL

Starting Bid: 150 TL

SOLD

Starting Bid: 125 TL

Starting Bid: 550 TL

Starting Bid: 400 TL

Starting Bid: 150 TL

Starting Bid: 125 TL

SOLD

Starting Bid: 250 TL

SOLD

Starting Bid: 125 TL

SOLD

Starting Bid: 300 TL

SOLD

Starting Bid: 90 TL

SOLD

Starting Bid: 100 TL

SOLD

Starting Bid: 100 TL

SOLD

Starting Bid: 90 TL

Starting Bid: 90 TL

SOLD

Starting Bid: 90 TL

SOLD

Starting Bid: 70 TL

SOLD

Starting Bid: 80 TL

Starting Bid: 80 TL

SOLD

Starting Bid: 125 TL

SOLD

Starting Bid: 50 TL

SOLD

Starting Bid: 50 TL

previous
Go to Page: / 12
next