• HOME
 • ABOUT US
 • AUCTION RULES
 • AUCTION ARCHIVE
 • CONTACT
 •  LOGIN
 •  REGISTER
 •  TR
 • Catalog of Auction (PDF)
 • Auction Rules

Online Auction / Old Items Of World War 1, Military And Propaganda / 2 April, Thursday - 10.30 Pm (Gmt +3)

Currency of Auction: 1 US $=6,30 TL // 1 EURO=6,90 TL // 1 GBP=7,50 TL PLEASE BID ONLINE TILL 2 APRIL, THURSDAY - 10:30 PM (Gmt+3)

Currency Converter:
Lot Number: 1 » Afiş

Greek Army Declaration for Ataturk / Written in 2 languages

İki Dilde yazılmış Yunan Orduları beyannamesi, 45x28 cm /
Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye'yi doğrudan isimleriyle düşman ilan eden bir belge olması nedeniyle çok önemlidir ve daha önce görülmemiştir.

Çevirisi:
Karargâh-ı Umumi / Birinci Erkan-ı Harbiye Şubesi / 11 Haziran 1920
BEYÂNNÂME
Mustafa Kemal'in teşkilât-ı milliyesini dağıtarak bilâ-tefrik cins ve mezhep bilumum ahâlinin istirahati için emniyet ve asâyişi temin eylemek üzere asakir-i Yunâniyenin ileri harekâtta bulunması sulh konferansı meclis-i âlisince bi’t-takarrür iş’âr edilmiştir.
Asakir-i Yunâniyenin işbu ileri harekâtı tevsi-i memâlik maksadına müstenid değildir. Bu yerlerin mukadderâtı ve ahvâl-i siyâsiyesi düvel-i mu'telife ile hükumet-i Osmâniye’nin beyninde akd ve imza olunacak muâhede-i sulhiye ile tanzim ve tayin edilecektir.
Kuva-yı Milliye'yi teşkil eden Mustafa Kemal'in hempâları, düvel-i mutelife-i gâlibenin mukarrarâtına karşı gelmekle beraber bizzat kendi vatanlarına düşman ve halifeleri olan kendi padişahlarına karşı duran asilerdir.
Mütarekeden beri cebren ve kânuna mugâyir asker toplamak, vergiler tarh etmek ve Anadolunun büyük, feyyaz ve münbit vilayetlerinde ikamet eden asayiş-perver ahâliyi tedhiş ederek kâr uharâsetin ve sükun ve salâhın devamına mâni olmaktan başka bir şey yaptıkları yoktur.
İzmir ve havalisinde bir seneden beri devam eden Yunan işgal-i askerisi bilâ-tefrik cins ve mezhep bilumum ahalinin hukukuna riâyetkar olduğunu emsile-i kesire ile isbat etti ve musâraâ etmeye mecbur olduğu müşkül şerâite rağmen adâlet ve müsâvat esâsâtına istinad ederek asâyişi temin etti.
Yunan Ordusu şu hengâmda dahi ayni vaziyeti muhafaza edecektir.
Her hangi unsura mensup olursa olsun ve her hangi bir dinle mütedeyyin bulunursa bulunsun bilumum ahalinin ırz, can ve malı bizce mukaddes olacaktır.
Osmanlı memurlarından, idâre-i askeriyeye mensup olanlarından gayrısı Emnî, Polis, Maliye, Adliye, Maliye, Cemaat ve saire memurları kemafis-sâbık ifâ-yı vazifeye devam edeceklerine nazaran bütün Osmanlı memurları tekrar vazifeleri başına davet olunur. İhafe veya iğfal neticesinde ve yahut mafevklerinden aldıkları emirlere itaat ederek Mustafa Kemal’in Kuva-yı Milliye’siyle her ne suretle olursa olsun teşrik-i mesai etmiş olan memurlar, âtide bir taraftan Kuva-yı Milliye ile kat’-ı alaka ve
muhabere ederek diğer taraftan Yunan Ordusunun evamir ve ….. hürmet ve riayet ettikleri takdirde korkacakları hiçbir cihet yoktur. Ahaliden dahi mazide Mustafa Kemal’e taraftar olanlar varsa istikbalde, bununla olan her bir alakalarını kat’ etmek ve iş ve güçleriyle meşgul olmak şartıyla bunlara karşı dahi aynı vaatte bulunuyorum.
Diğer taraftan ise bütün ahalinin emirlerime ve kuvve-i işgaliye kumandanları tarafından verilen evâmire tamamen itâat etmelerini, anasır-ı muhtelifenin kemâl-i sükunla muâşeret eylemelerini Yunan Ordusuna ve malzemesine zarar veya tehlike ika’ edecek ef’alden asâyiş-i umumiyeyi ihlal veya bu civarda ikamet edenlerin can, namus ve servetini ziyana düçar edecek harekattan kat’iyen İçtinab etmelerini TALEP EYLERİM.
Evâmire muhalefet edenler her hangi unsur veya dine mensup olurlarsa olsunlar İdare-i Örfiye Kanunu mucibince behemehal ve şiddetli surette tecziye edileceklerdir. Yunan idare-i işgaliyesinin bir seneden beri müteaddit defalarda gösterdiği muamele-i merhamet-kârânenin kesb-i şiddet eylemiş olan şu nazik devrelerde dahi idâmesi gayr-ı kabildir. Binâenaleyh orduya ve asâyiş-i umumiyeye
müteallik hareketlere medhaldar olup, derdest edilenler; Divân-ı Harb’e sevk olunacaklar ve mahallinde kurşuna dizileceklerdir.
Yunan Orduları Başkumandanı
L. y. Paraskevopulos

 • Starting Bid

  7,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2 » Magazine

Illustre Zeitung Çanakkale Sayısı, Osmanlıca ve Almanca yazılı 83 sayfa bol görselli dergi, 39x29 cm

 • Starting Bid

  1,250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 4 » Object

Judaica

WW1 / 1917 tarihli Sultan Reşad, Kaiser Wilhelm ve F.Joseph görselli, Fils de Moise Policar Constantinopel Stamboul yazılı evrak kabı, 18x11 cm

 • Starting Bid

  800 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 5 » Ephemera

NAVY

Donanmayı Osmaniye Muaveneti Milliye İane Bileti, 2 parça halinde

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  4

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 6 » Ephemera

WW1 / 1.Dünya Savaşı'nda Meşihat Dairesi tarafından askerlere dağıtılmış Ashab-ı Bedir ve duası.

Dua ezberlenip okunduğunda askeri korur ve düşmana korku salar, 42x13,5 cm

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 7 » Ephemera

Milli Mücadele dönemi Hilaliahmer Cemiyeti damgalı İnönü muharebeleri destanı, 30x20 cm

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 8 » Book

Hilaliahmer Cemiyeti (Kızılay) Hilal-i Ahmer Sergisi Hizmetine ve hesabına dair rapor, 34 sayfa, 19x12 cm / Dr.Mehmet Ali Bey, Ahmet İhsan Matbaası 1333

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 9 » Ephemera

Hilaliahmer Cemiyeti (Kızılay) ile ilgili 8 adet makbuz, antetli kağıt

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 10 » Postcards

Hilaliahmer - Kızılay yardim sepeti ve kumbarası tutan kızlar, nadir kartpostal

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  3

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 11 » Postcards

WW1 - 1.Dünya Savaşı, Hilaliahmer (Kızılay) pazubentli doktor muavini, bisikletli subay

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  3

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 12 » Postcards

Milli Mücadele, Birinci Avcı Gürbüz Alayı, 1335 tarihli nadir kartpostal

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  4

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 13 » Postcards

Medical History

Milli Mücadele, Erzurum Sıhhıye Deposuda çalışanlar, Osmanlıca yazılı nadir kartpostal

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 14 » Postcards

Medical History

WW1 - 1.Dünya Savaşı'nda Gazilerimiz yatak başlarında, Osmanlıca hasta isimleri ve tarihler yazılı nadir kartpostal

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 15 » Postcards

Medical History

WW1 - 1.Dünya Savaşı'nda askeri talebeler, tıp aletleri önünde kartpostal

 • Starting Bid

  70 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 16 » Postcards

Kurtuluş Savaşı serisi (Ottoman Independence War) Ana Oğul, Milli Mücadele, çok nadir propaganda kartı, postadan geçmiş

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 17 » Photograph

Spor

WW1 - 1.Dünya Savaşı'nda Esir kampında Osmanlıca yazılı futbol topu ve Osmanlıca yazılı flama önünde esir askerlerimiz, 8x11 cm

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 19 » Postcards

Atatürk ve İsmet inönü Sivas'ta, meşhur kara tahtada "Seyahatim" yazılı, nadir kartpostal

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 20 » Postcards

Atatürk ve İsmet İnönü, Cihat Sancağı önünde, nadir kartpostal

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  4

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 21 » Postcards

Atatürk, Cumhuriyet Hatırası, 1339 tarihli Osmanlıca yazılı kartpostal

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 22 » Postcards

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale madalyalı nadir kartpostal

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 23 » Postcards

Atatürk'ün Samsun'a 2.ci gelişi, kartpostal

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 24 » Postcards

Sultan Abdulhamid, Gofre nadir kartpostal, Ed.Alman Otto Keil

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  13

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 25 » Postcards

Meşrutiyet (Ottoman constitution) Sultan Mehmed, Enver Paşa ve Niyazi Bey, Ed.J.Matalon Galata

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 26 » Postcards

Judaica

1908 Meşrutiyet (Ottoman Constitution) Tipler, Ed.Benjamin Rave Constantinople

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 27 » Postcards

Judaica

1908 Meşrutiyet (Ottoman Constitution) Liberte, Egalite, Fraternite, Ed.Benjamin Rave Constantinople

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 28 » Postcards

1908 Meşrutiyet (Ottoman Constitution) Sultan Abdulhamid, Ed.F.Loeffler Pera

 • Starting Bid

  225 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 29 » Postcards

Sultan Abdulhamid ve Alman Kaiser Wilhelm görselli, Alman okuluna gidiş ve Rumelihisarı, taş baskı nadir kartpostal

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 30 » Postcards

Alman Kaiser Wilhelm İstanbul konsolosluk ziyareti, taş baskı kartpostal

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 31 » Postcards

Selanik (Salonique) Enver paşa ve 1908 Meşrutiyet kutlamaları (Ottoman Constitution) Place de l'union

 • Starting Bid

  550 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 32 » Postcards - Balkans

Selanik (Salonique) Meşrutiyet kahramanı Enver paşa yazılı (1908 Ottoman Constitution)

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 33 » Postcards - Balkans

Selanik (Salonique) 1908 Meşrutiyet kutlamaları (Ottoman Constitution) Place de liberte

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 34 » Postcards

Sultan Abdulhamid ve Alman Kaiser Wilhelm ile İstanbul görselli parçalı kartpostal

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 35 » Postcards - Balkans

Greek Culture

1912 Türk - Yunan Savaşı, 2'li Panorama (9x28 cm) Turkish - Greek war / Edirne, İstanbul, İzmir

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  6

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 36 » Postcards - Balkans

Greek Culture

1912 Türk - Yunan Savaşı (Turkish Greek War) Savaş sahnesi

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  4

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 37 » Postcards

Greek Culture

1922, Türk Askerleri, Esir aldıkları Yunan askerleriyle birlikte kartpostal (Turkish Soldiers with Greek soldiers)

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 38 » Postcards

1.Dünya Savaşı (Der Weltrieg) Türkiye dahil tüm avrupa ülkelerinin askerlerini gösteren harita kartpostalı

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  5

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 39 » Postcards

Kurtuluş Savaşı serisi (Ottoman Independence War) Kızılay kol bantlı kadın vatan kahramanları için hizmet ediyor, çok nadir kartpostal

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 40 » Postcards

Sultan Mehmed Resad, Alman Kaiser Wilhelm ve Austria F.Joseph, İstanbul, Berlin görünüşlü, nadir kartpostal

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 41 » Postcards

Greek Culture

1912 Balkan Savaşı (Turkish - Greek War) sahnesi ve Sultan Mehmed Reşad, taş baskı kartpostal

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 42 » Postcards

Greek Culture

1912 Balkan Savaşı (Turkish - Greek War) sahnesi, Edirme ve Şükrü Paşa, taş baskı kartpostal

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 43 » Postcards

Greek Culture

1912 Balkan Savaşı (Turkish - Greek War) sahnesi, Edirme ve Şükrü Paşa, taş baskı kartpostal

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 44 » Postcards

Greek Culture

1912 Balkan Savaşı'nda (Turkish - Greek War) Şükrü Paşa

 • Starting Bid

  90 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 45 » Postcards

Süveyş Kanalı ve Enver Paşa taş baskı

 • Starting Bid

  70 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 46 » Postcards

Enver paşa, gofre kartpostal, Editor: Enver Papeterie Stamboul

 • Starting Bid

  80 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 47 » Postcards

Said Halim Paşa, gofre kartpostal, Editor: Enver Papeterie Stamboul

 • Starting Bid

  80 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 48 » Postcards

Refet Bele, Ed.Mastorakis Freres

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 49 » Postcards

Feldpost - İttifak / Sultan Reşad, Kaiser Wilhelm, Franz Joseph ve Bulgar kralı, ince kağıt kartpostal 9x14 cm (thin paper)

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 50 » Postcards

Feldpost - İttifak / Sultan Reşad, Kaiser Wilhelm, Franz Joseph ve Bulgar kralı, ince kağıt kartpostal 9x14 cm (thin paper)

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list